Özet

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan “ürün senetlerinin satış işleminden” 4/b ( Bağ-Kur) prim borçları için 01.01.2024 tarihine kadar kesinti yapılmayacaktır.

Kapsam

01.03.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları  Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ”  ile tarımsal faaliyette bulunan kişilerin sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılarak 4/b (Bağ-Kur) prim borçlarının tahsil edilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esaslarını belirleyen tebliğe göre, kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerin tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla % 2 oranında kesinti yapmalarının zorunlu olduğu,
  • Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmayacağı ve verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin tamamı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 2 oranında kesinti yapılacağı,
  • Belge veya bilgileri elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, bir ay içinde yaptıkları kesintilere ilişkin kesinti bildirim listelerini SGK tarafından sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle ve yine SGK tarafından belirlenen şekilde takip eden ayın son iş gününe kadar SGK’ya göndermeleri gerektiği,
  • Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, muhtasar beyanname yönünden bağlı oldukları vergi dairelerinin değişmesi halinde, kesinti bildirimlerini bu değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren yeni vergi dairelerinin bulunduğu yerlerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine ve durumu kayıtlı oldukları eski sosyal güvenlik il müdürlüklerine bildirmeleri gerektiği,
  • Tarımsal faaliyette bulunanların sattıkları ürün bedellerinden yapılan kesintilerin, “Kesinti Bildirim Listesinin” kuruma verilmiş olması koşuluyla kesinti tarihi itibarıyla sigortalı hesabına aktarılacağı,

Belirtilmiştir.

Diğer yandan;

30.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Tebliğe “Ürün senetlerinin satışı” başlıklı Geçici 3.Madde eklenmiş ve 10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1/1/2015 tarihine kadar kesinti yapılmayacağı hükme bağlanmıştı.

Bu tarih 31.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği 01.01.2018 ve 17.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği ile de 01.01.2019 olarak değiştirilmişti.

16.04.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile de bu tarih 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 01.01.2024 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, yapılan son değişiklik ile lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 01.01.2024 tarihine kadar 4/a (Bağ-Kur) prim borçlarını için kesinti yapılmayacaktır.

Söz konusu Tebliğ metnine (Resmi Gazete) aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

16/04/2019 Tarihli 30747 Sayılı Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ